Отговаря Лиляна Панева – данъчен консултант

   Въпрос: Какво трябва да бъде третирането по ЗДДС, в случай че българско юридическо лице закупува стока от друга държава членка (напр. Румъния или Франция), но тази стока не пристига в България и се продава директно на клиент от същата друга държава членка (напр. Румъния или Франция)? На основание кой член от ЗДДС не се начислява ДДС на нашия клиент?

   Отговор: На основание член от законодателството на държавата членка, от която се закупува стоката, съответстващ на чл. 17, ал. 2 от ЗДДС, при посочените обстоятелства българското юридическо лице придобива стока с местоизпълнение на територията на съответната държава членка – Румъния или Франция. Следователно доставчикът й следва да му начисли за нея ДДС по данъчната ставка, приложима в тази държава. От своя страна лицето извършва със стоката последваща доставка, която също е с местоизпълнение в тази държава, при което формира там облагаем оборот. Това означава, че в зависимост от стойността на доставката за българското лице може да възникне задължение за регистрация в тази държава. В случая и двете доставки са извън обхвата на нашия ЗДДС, което изисква лицето да се запознае с данъчното законодателство на съответна държава.