За един магистрат Инспекторатът към Висшия съдебен съвет е установил несъответствие от над 20 000 лв. между обявеното в декларацията му и публичната информация за имуществото му. Затова е сезирана Националната агенция за приходите, която да провери какво е действително притежаваното от него имущество.

От ИВСС не посочват кой е въпросният магистрат. От институцията съобщиха, че има и още един, за когото е констатирано несъответствие между декларацията и установеното от ИВСС имущество. То обаче е под 20 000 лв. и затова казусът не е предаден на НАП, а самият инспекторат ще извърши допълнителна проверка.

Иначе ИВСС обяви, че вече е проверил всичките 4195 годишни декларации за имущество и интереси на съдии, прокурори и следователи за 2016 г. Реално това е означавало проверка на около 11 000 души, тъй като тя обхваща не само имуществото на съдията, прокурора или следователя, а и това на съпруга, лицето, с което се намира във фактическо съжителство и на ненавършилите пълнолетие деца.

„Фактически бе проверено имуществото на около 11 000 лица, включително наличностите по банковите им сметки към 31 декември 2016 г. Именно проверката на тези обстоятелства, налагаща разкриването на банкова тайна, не позволи Инспекторатът да приключи проверките до изтичане на инструктивния тримесечен срок по чл. 175д, ал. 1 ЗСВ“, обясниха от ИВСС.

След основната проверка на всичките 4195 декларации е установено, че 3493 са попълнени напълно коректно.

В 702 от декларациите е имало несъответствия с информацията в регистрите на държавните и общинските власти. Но магистратите са подали коригираща декларация и за 668 от тях разминаването е отстранено в срок.

От ИВСС обясниха, че в 32 от случаите двуседмичният срок по чл. 175ж, ал. 2 ЗСВ за подаване на коригираща декларация все още не е изтекъл. 

 Междувременно в Държавен вестник беше публикуван антикорупционният закон. С него се променят и някои текстове от Закона за съдебната власт.

Като първо на ИВСС се дава 6-месечен срок, а не 3 месечен, за проверка на декларациите. А магистратите се задължават да декларират и произхода на средствата при предсрочно погасяване на задължения и кредити.