Общо 132.9 млн. евро са изтекли от банковия сектор в България само за месец показват последните данни на БНБ, това е отрицателният нетен поток през януари 2014 г., като през първия месец на миналата година стойността му е била 120.1 млн. евро. Банките са извършили плащания по външните си задължения в размер на 184.7 млн. евро при 135.3 млн. евро за същия период на 2013 г.

Сумарният нетен поток за януари 2014 г. е отрицателен, в размер на 170.6 млн. евро при отрицателен поток в размер на 342.3 млн. евро за същия период на 2013 г. сумата не включва плащанията по револвиращи и търговски кредити. Нетният поток на сектор Държавно управление е положителен и възлиза на 11 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 291 млн. евро за януари 2013 г.

Другите сектори отчитат отрицателен нетен поток в размер на 31.3 млн. евро, при положителен поток, възлизащ на 22.8 млн. евро за януари 2013 г.

В края на януари 2014 г. нетният външен дълг нараства със 108.2 млн. евро спрямо края на 2013 г. и възлиза на 14 850.2 млн. евро. Повишението се дължи на по-голямото намаление на брутните външни активи, със 178.4 млн. евро, до 22 418.4 млн. евро в сравнение с намалението на брутния външен дълг със 70.2 млн. евро, до 37 268.6 млн. евро.