Министерството на финансите пусна в обращение нова емисия 10,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирани в лева, с падеж 15 юли 2024 година, съобщиха от МФ.

На проведения на 13 януари аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 50 млн. лв. при среднопретеглена доходност от 3,74 процента. Общият размер на подадените поръчки достигна 94,72 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,89.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките – 36,68%, следвани от пенсионните фондове с 36,08%, застрахователните дружества с 25,24% и гаранционни фондове – 2,00 процента.

Постигнатата доходност на аукциона от 13 януари 2014 г. е под тази на деноминирани в национална валута облигации в същия матуритетен сегмент на редица държави от ЕС.