Държавни и общински имоти няма да може да се придобиват по давност до 31 декември 2022 г. Това приеха днес депутатите. Те удължиха с 5 години налагания от 2006 г. мораториум.

Изменението в Закона за собствеността днес беше гласувано от парламента за минути на две четения и влиза в сила със задна дата от 31 декември 2017 г.

Това е седмото удължаване на мораториума, като този път обещанието е да е за последно.

Основният мотив е „необходимостта от окончателното финализиране на процеса по установяване, регистриране и актуване на имотите от страна на държавата и органите на местното самоуправление“. В законопроекта се сочи, че през 2016 г. е приет План за действие с мерки за предотвратяване придобиването по давност на имоти – частна държавна собственост или общинска собственост. Той е трябвало да бъде изпълнен до 30 ноември 2017 г. Това обаче не е станало и областните управители масово са поискали удължаване на мораториума.

„Обективно и непреодолимо към настоящия момент затруднение за изпълнението на предвидената в плана мярка, свързана с предприемане на действия по съставяне на нови актове за държавна или общинска собственост за всички имоти – частна държавна или общинска собственост, в случаите на чл. 71, ал. 1 и 2 от Закона за държавната собственост и чл. 59, ал. 1 и 2 от Закона за общинската собственост, е липсата на одобрени и на влезли в сила кадастрални карти и кадастрални регистри за територията на много населени места. Съгласно представената от Агенцията по геодезия, картография и кадастър информация, актуална към декември 2016 г., цялостното покритие на територията на страната с кадастрални карти и кадастрални регистри се очаква да приключи до края на 2023 г. при осигурено финансиране“, обясняват от правителството.

Като този път от кабинетът обещават, че тези нови 5 години ще са достатъчни, за да бъде сложен ред в държавната и общинската собственост и мораториумът повече няма да бъде удължаван.