Управителят на Българската народна банка (БНБ) Иван Искров е предупредил председателя на Народното събрание Цецка Цачева, че внесено в сряда предложение на депутати от БСП Централната банка да може да предоставя средства от своя резерв на Фонда за гарантиране на влоговете противоречи както на български, така и на европейски закони. Това съобщиха от БНБ в четвъртък и допълниха, че Искров е сезирал Европейската комисия (ЕК) и Европейската централна банка (ЕЦБ) за идеята на народните представителите, начело с председателя на БСП Михаил Миков.

В писмото на шефа на БНБ се посочва, че законопроектът няма да постигне изпълнение на основния посочен от вносителите мотив – по-добро “регулиране на отношенията между Фонда за гарантиране на влоговете в банките, от една страна, и банките, БНБ и други лица в случаите на временен недостиг на средства по фонда”.

“Напротив, приемането на законопроекта ще предизвика негативна реакция от европейските институции в лицето на EK и EЦБ, както и рискове за финансовата стабилност на страната”, посочва централната банка. Няма да се постигне и ограничаване на дефицита в бюджета в рамките на 3 на сто, тъй като евентуалното предоставяне на финансов ресурс или държавна гаранция на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) от страна на правителството ще представлява финансова трансакция, а не разход. Подобна операция не се отразява на бюджетното салдо, изчислено както по националната, така и по европейската (ESA 2010) методология, обясняват от БНБ.

В писмото на управителя на БНБ се подчертава също така, че законопроектът противоречи на устройствения закон на БНБ и на действащите от 01.07.1997 г. до днес принципи на валутния борд. Предложението на БСП нарушава и Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), който забранява за парично финансиране от страна на ЕЦБ и националните централни банки “в полза на институции, органи, служби или агенции на ЕС, органи на централната власт, регионални, местни или други органи на публичната власт, други органи, регулирани от публичното право, или публични предприятия на държавите-членки“. Забранява се също прякото закупуване от страна на ЕЦБ или националните централни банки на дългови инструменти от тези публични предприятия, обяснява Централният трезор.

Освен това законопроектът би предизвикал сериозни смущения във функционирането на банковата система и би предизвикал рискове за финансовата стабилност в страната. Въвеждането на предлаганото от БСП завишаване на годишната премийна вноска, дължима от банките към ФГВБ, би довела най-малко до две негативни последици.

Първо, банките ще бъдат принудени да понижат цената на привлечените от тях средства. Това от своя страна ще намали привлекателността на банковите депозити и ще предизвика отлив на вложители, което ще окаже натиск върху ликвидната позиция на банките.

Второ, по-високите разходи на банките във връзка с евентуално повишаване на премийните им вноски към ФГВБ ще рефлектират върху цената на предлаганите кредити, което ще има негативен ефект за възстановяването на икономиката, посочват от БНБ.

“В заключение на това, не само опитите за принуждаване на централната банка да извършва парично финансиране в нарушение на българското и европейското законодателство, но и посочените потенциални ефекти за банките от едно повишаване на размера на техните премийни вноски директно вредят на финансовата стабилност на България”, пише още в прессъобщението на БНБ.

С оглед на всичко това Искров информира Цецка Цачева, че изпраща внесения законопроект на вниманието на Европейската комисия – в качеството й на институцията, отговорна за спазването на правото на ЕС – а така също и на Европейската централна банка.