Във вторник изтича срокът, в който българите, живеещи зад граница, могат да заявят желанието си да гласуват извън страната на предстоящите евроизбори. Те трябва да направят това пред дипломатическото или консулското представителство на България в съответната държава, в която се намират.

Заявленията трябва да са подписани саморъчно и се подават лично или по пощата в мисиите ни зад граница, по пощата, като в едно писмо може да има повече от едно индивидуално заявление. Могат да се подават и електронни заявления на интернет страницата на Централната избирателна комисия (ЦИК).

В заявлението задължително се посочват имената по паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите), единният граждански номер, постоянният адрес в България и населеното място, в което избирателят желае да гласува.

До 3 май Централната избирателна комисия (ЦИК) трябва да определи местата, в които ще се образуват секции извън страната, както и броя на секциите във всяко място. За да бъде разкрита секция в чужбина, са нужни поне 20 заявления за населените места, в които има дипломатически мисии на България. В останалите населени места са нужни 40 заявления. Там, където на избори през последните 5 години е имало секция, в която да са гласували поне 100 души, също трябва да се образува такава.

Още 5 дни – до 4 май – избирателите с трайни увреждания могат да заявят желание да гласуват в подвижна урна до съответната община по постоянен адрес. Това може да стане и по електронен път през интернет страницата ѝ. Заявление може да се подаде и по настоящ адрес, ако той не съвпада с постоянния, но избирателят трябва първо да е поискал да бъде включен в списъка по настоящ адрес.

Хората с влошено зрение или тези, които не могат сами да отбележат вота си в бюлетината, имат право на придружител в тъмната стаичка. Един човек обаче не може да е придружител на повече от двама избиратели.