Във вторник, на 9 септември, изтича срокът, в който българите, живеещи в чужбина, могат да подават заявления за гласуване извън страната. Това трябва да стане в държавата, в която се намират, пред съответното дипломатическо или консулско представителство. От броя на заявленията зависи колко и къде ще бъдат открити избирателни секции. 

До вчера Министерството на външните работи очакваше секциите в чужбина да са 402 като 30 от тях – във Великобритания. 

Заявленията се подписват саморъчно и се подават лично или по пощата в дипломатическите служби, като в едно писмо може да има повече от едно индивидуално заявление. Могат да се подават и по електронен път чрез сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК).

В документа задължително се посочват имената по паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите), единният граждански номер (ЕГН), постоянният адрес в България и населеното място, в което избирателят иска да гласува.

За разкриването на секция в чужбина са нужни поне 20 заявления за населените места, в които има дипломатически мисии на България. В останалите трябват 40 заявления. Ако през последните 5 години в някое населено място е имало секция, в която да са гласували повече от 100 избиратели, там автоматично тя се образува отново. Ако ръководителите на дипломатическите служби преценят, секции могат да се откриват и на други места. 

Българските граждани могат да бъдат вписвани в избирателните списъци и в деня на гласуване, като представят  документ за самоличност и декларират, че имат право да гласуват и не са го направили на друго място. 

Когато срокът за валидност на паспорта или личната карта на гласоподавателя е изтекъл, той може да гласува, но ако представи удостоверение, издадено от българска дипломатическа служба, че е подал заявление за продължаване на срока на валидност или за издаване на нов паспорт или лична карта.