Европейската комисия отчете значителен напредък в борбата с измамите с европейските фондове като отбелязва, че страните трябва да продължат да полагат повече усилия за предотвратяване, разкриване и докладване на измамите. Това се казва в годишния доклад за борба с измамите за 2013 г. на Комисията за защита на финансовите интереси на ЕК. 

България също отбелязва успех в битката с нередностите с еврофондовете. Случаите намаляват спрямо предходната година, както и наложените финансови санкции на страната ни, но като брой регистрирани измами България остава в топ три с 97 случая. Преди нас са Италия с 302 случая и Румъния с 109.

Финансовата вреда на докладваните 97 измами е 9.4 млн. евро, което нарежда страната ни на девета позиция от 27-те страни членки. Лидер е Италия с 68 млн. евро, следвана от Румъния с 36 млн. евро и Гърция – над 28 млн. евро.

 

Общо наложените финансови корекции на страната ни заради допуснатите нарушения за миналата година възлизат на 19 млн. евро при 30 млн. евро за 2012 г.

Ирландия е единствената страна, която не е съобщила за нито един случай на измама с еврофондовете през 2013 г.

Земеделските фондове най-проблемните за България

Най-много измами у нас през 2013 г. са констатирани по Програмата за развитие на селските райони. Докладваните случаи са 82 за близо 3 млн. евро. Още осем измами за близо 5.5 млн. евро са отчетени по вече приключилата предприсъединителна земеделска програма САПАРД.

Стараната ни заедно с Дания, Италия и Румъния са докладвали три четвърти от общия брой на нередностите със земеделските фондове, е отбелязано в доклада. Причината за по-големия брой хванати измами у нас и в Румъния е засиленият контрол от страна на националните органи, е отчетено в доклада.

Общо за ЕС около една трета от измамите със земеделските фондове са свързани с фалшифициране и подправяне на документи.

Останалите констатирани измами у нас са свързани със структурните и кохезионния фонд, като случаите са пет за 528 970 евро. Две са измамите по Рибарската програма, чието финансово изражение е 477 927 лв.

Броят на случаите расте, но намалява финансовата загуба

Броят на измамите, засягащи бюджета на ЕС, които са установени от националните органи намалява като финансово изражение, но се увеличава като брой докладвани случаи през 2013 г. спрямо предходната година. Засечени са общо 945 случая на измами, засягащи 286 млн. евро от фондовете на ЕС, което е по-малко от 0.2 % от всички средства. За сравнение през 2012 г. са били засегнати 315 млн. лв.

Увеличаването на броя на докладваните измами може да е резултат от по-строгите мерки за разкриването им на по-ранен етап, което води до намаляване на общия размер на засегнатите средства. Също така може да се дължи и на по-доброто докладване на измамите от някои държави членки, е посочено в доклада.

Въпреки постигнатото подобрение ЕК е на мнение, че на национално равнище следва да се положат по-големи усилия както в борбата, така и в разкриването на измами. Препоръчва се държавите да преразгледат своите системи за контрол, за да се гарантира, че те са целенасочени и съобразени с риска.

В тазгодишния доклад се представя напредъкът на държавите при създаването на националните Координационни служби за борба с измамите, съгласно изискванията на новия регламент на ОЛАФ.

Целта на Координационните служби за борба с измамите е активно сътрудничество и обмен на информация с ОЛАФ, а оттам и по-добра съвместна борба с измамите. Службата у нас, която си взаимодейства с европейската за борба с изцмамите се нарича АФКОС и е на подчинение на МВР.