За свидетелство за съдимост няма да се иска акт за раждане

Гражданите, които искат да си извадят свидетелство за съдимост, вече няма да е необходимо да представят оригинал на акта си за раждане. Това предлага Министерството на правосъдието .

То е изготвило проект за изменение на Наредба № 8 за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост.

С промените, които бяха публикувани за обществено обсъждане, в подзаконовия нормативен акт се записва, че за да получиш свидетелство за съдимост ще е достатъчно при подаване на заявлението да представиш в оригинал личната си карта. В момента бюрата съдимост изискват препис от акта за раждане или удостоверение за раждане в оригинал, за да установят които са родителите на заявителя. С измененията в наредбата се въвежда изискване те да проверяват сами кои са майка му и баща му, като използват служебния си достъп до Националната база данни „Население“.

Друго изменение в наредбата е свързано с влезлите в сила в началото на тази година промени в Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. С тях се регламентира, че административните органи вече ще установяват служебно данните за съдимостта на гражданите и няма да изискват от тях да си вадят свидетелства. От проекта за промени в наредба №8 става ясно, че това ще стане чрез въвеждане на електронно свидетелство за съдимост, но то ще се използва само от органите на изпълнителната власт – централни и териториални, а не и от местната.  

Освен това електронното свидетелство за съдимост ще може да се издава единствено по отношение на гражданите, за които не са съставяни бюлетини за съдимост, включително и по чл. 78а от Наказателния кодекс. В останалите случаи, както и за лицата, родени в чужбина, свидетелство за съдимост ще се издава по общо установения ред, пише в мотивите за изменение на наредбата.

Издаването на електронните свидетелства за нуждите на органите на изпълнителната власт ще се извършва от Министерството на правосъдието. И те, както и обичайните на хартия ще важат 6 месеца.