Има напредък по плана за действие за изпълнение на всички корективни мерки, посочени в одитния доклад на ЕК, в частта на процедурите за контрол на обществените поръчки и подобряване на капацитета на Управляващия орган и на бенефициентите по Оперативна програма “Регионално развитие”. Това е заявила вицепремиерът Екатерина Захариева на среща с еврокомисаря по регионалното развитие Йоханес Хаан, на която е обсъждано актуалното състояние на оперативните програми “Регионално развитие”, “Околна среда” и “Транспорт и транспортна инфраструктура” и възможностите за отлблокиране на спрените по някои от програмите средства

До края на септември се очаква одитният орган да се произнесе по отношение на Приоритетна ос 3 на програмата за регионално развитие, която беше напълно спряна и сега се изплаща само от държавния бюджет. Също до края на месеца българската страна ще изпрати становище до ЕК по отстранените в предварителния одитен доклад нарушения, допуснати от бенефициентите.

По отношение на Оперативна програма “Околна среда” България ще изпрати в най-скоро време своята официална позиция в отговор на писмото на ЕК с препоръки за системите за управление и контрол.

На 28 август ЕК е изпратила писмо с допълнителни изисквания и препоръки в резултат на проведената през май одитна мисия на ЕК в България. Участниците в срещата са постигнали съгласие, че е възможно да се приложи предложената от ЕК плоска финансова корекция в размер на 9.5 процента.

По ОП “Транспорт” са били обсъдени приоритетите на програмата за периода 2014-2020 г. с цел финализиране на преговорите и подаването й за одобрение в ЕК. От особена важност е автомагистрала “Хемус” да бъде включена за финансиране в оперативната програма в нейната цялост /от Ябланица до Шумен/, посочват от МС. Относно сегашния програмен период е било потвърдено, че няма риск от загуба на средства за настоящата година. ЕК е изразила удовлетворение, че са намерени средства за съфинансиране на железопътните проекти и е приветствала взетите превантивни мерки по проектите с висок риск.

В рамките на разговора е била дискутирана също и подготовката за следващия програмен период по ОП “Региони в растеж”. Бил е постигнат напредък по въпроса за 28 града от ниво 4 /малки населени места/, при условие, че се спазва конкурентният принцип при избора на проектите, с цел постигане на растеж, създаване на работни места и запазване на демографския потенциал.