От днес започва изплащането на гарантираните депозити на вложители в КТБ.

Девет са избраните за целта банки: Алианц Банк България, Банка ДСК, Обединена българска банка, Първа инвестиционна банка, Райфайзенбанк България, СИБАНК, УниКредит Булбанк, Централна кооперативна банка и Юробанк България.

Разпределението е според последната цифра на ЕГН – за физическите лица, и последната цифра на Единния идентификационен код или БУЛСТАТ – за юридическите лица.

Ако вашето ЕГН или Единен идентификационен код е с последна цифра 0 можете да получите гарантираните си средства в Банка ДСК. Ако крайната цифра е 1, парите си може да вземете от Обединена българска банка. За последна цифра 2 – от Юробанк България, а за 3 – в Райфайзенбанк България. Последна цифра 4 е съответно в Алианц Банк България. В УниКредит Булбанк са с последни цифри в ЕГН или Булстат 5 и 6. Крайна цифра 7 е в Централна кооперативна банка. В СИБАНК – 8, а в Първа инвестиционна банка – 9, включително обслужването на чуждестранните лица.

За да си получи влога, всеки вложител трябва да посети офис на банката, в която е разпределен и да представи: за физически лица – лична карта или документ за самоличност на чуждестранно физическо лице, за юридически лица – единния идентификационен код или удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ и актуално удостоверение за регистрация, с което се удостоверяват лицата, които управляват и представляват юридическото лице.

За всеки вложител първият трансфер към друга банка ще бъде безплатен, но тегленото в брой ще има такса.