През сегашния програмен период страната ни е загубила 166 млн. лв. от еврофондовете основно по регионални и екопроекти заради калпаво проведени обществени поръчки за избор на изпълнители. За да се предотвратяват бъдещи финансови корекции по европроекти на общините, служебният кабинет ще изработи Закон за управление на средствата от ЕС, ще стандартизира документите за обществените поръчки и ще засили предварителния контрол по проектите, за да намали грешките при провеждането на търговете и да предпази общините от загуба на средства.

Това стана ясно във вторник по време на  кръгла маса, посветена на финансовите рискове при управление на евросредствата в първите седем години на действие на оперативните програми. Тя бе организирана от вицепремиера по еврофондовете Илияна Цанова.

Наложените финансови санкции за 147 общини представляват 1.9 на сто от изплатената безвъзмездна финансова помощ. Това сочи доклад на KPMG, представен от Александър Хинов.  Според изнесените от него данни, над три четвърти от стойността на всички финансови корекции са наложени по оперативните програми “Околна среда” (91.7 млн. лв.) и “Регионално развитие” (36.3 млн. лв.)

Високият дял на финансови корекции показва необходимост от мерки за повишаване на административния капацитет на съответните управляващи органи и на основните групи допустими бенефициенти по тях, отбелязват експертите.

“През изминалите седем години направихме типичните грешки за държава, която за първи път работи с европейски средства. В ретроспекция много неща можеха да са по-добре. Системата ни се променяше често – както специфичната уредба, регулираща управлението на еврофондовете, така и нормативна уредба, регламентираща основни процеси, свързани с разходването на публични средства, като Закона за обществените поръчки”, коментира Цанова при откриването на форума.

Представителите на общините поискаха да се укрепи капацитетът на Агенцията по обществените поръчки, а Цанова коментира, че  от наложените финансовите корекции е очевиден недостатъчният капацитет и на централната администрация, на общините, областите и на другите бенефициенти.

На срещата бе решено да се сформират четири експертни групи, които до месец да представят мерки за по-добро управление на финансовия риск и намаляване на финансовите санкции, съобщиха от правителствената пресслужба.

“Целта ни е да предоставим на следващото правителство план за действие за подобряване на системите за управление и контрол с оглед защитаване на националния интерес през следващия програмен период“, коментира Илияна Цанова.

Експертните групи трябва да изготвят  проект на Закон за управление на средствата от ЕС, който да урежда взаимоотношенията между институциите в системата за управление на средствата от ЕС по административноправен ред и да дава възможност за обжалване на решенията им по административен път;

Предвижда се стандартизация на документите за възлагане на обществени поръчки и дефиниране на обхвата на предварителния контрол, както и други превантивни мерки за намаляване на грешките при провеждане на обществени поръчки, допълват от министерския съвет. Комуникационна и координационна среда пък ще споделя добри и лоши практики при управлението на риска, за да не се повтарят едни и същи грешки, водещи до финансови корекции от страна на Брюксел.

Ще се оцени и прилагането на новата методологията на ЕК за налагане на финансови корекции при нарушения, допуснати при провеждане на обществени поръчки. Планира се и  изготвяне на механизъм за споделяне на отговорността при финансови корекции, тъй като в момента единствено потърпевши са крайните бенефициенти дори и грешката да е на административен орган.

“Управлението на риска e ключов елемент от функционирането на системата за управление на средствата от ЕС. Необходима е систематична и регулярна оценка на риска, превантивни мерки и правилно разпределение на отговорността.“, коментира Илияна Цанова в заключителното си изказване.