Комисията срещу расизма и нетолерантността (ЕКРН) към Съвета на Европа критикува България за отношението към малцинствата, бежанците и хората с различна сексуална ориентация.

В петия си доклад за страната комисията посочва, че расисткото и нетолерантно слово на омразата в политическия дискурс се увеличава, а сега основният му прицел са бежанците.

“В медиите и в Интернет проявите на расизъм и ксенофобия срещу чужденци, турци и мюсюлмани са често срещани; същото е валидно и за обидния език, когато се говори за ромите. Също така се наблюдава значително количество слово на омразата, насочено към сексуалната ориентация. В България действат все повече ултранационалистки/фашистки групи и политически партии”, се посочва в доклада

Отбелязано е, че продължават да бъдат извършвани актове на расистко насилие срещу роми,  мюсюлмани, евреи, нетрадиционни религиозни групи и тяхното имущество. В същото време те рядко са преследвани по разпоредбите на наказателното право, специално приети за тази цел, и много често вместо тях се посочва хулиганство

Националната програма за интеграция на бежанците пък не функционира добре, главно поради липсата на подходящо финансиране.

Решението на правителството от октомври 2013 г. за изграждане на временна 30-километрова ограда по границата с Турция може да застраши международните задължения на България, посочват от комисията.

Освен това липсват официални данни за броя на членовете на общността на гейовете и лесбийките (ЛГБТ) в България, както и специално законодателство, уреждащо смяната на пола.

От комисията съветват българските власти да включат в Наказателния кодекс разпоредба, която  изрично да постановява, че расистката мотивация при всяко обикновено престъпление представлява утежняващо вината обстоятелство.

Сексуалната ориентация и половата идентичност трябва да бъдат включени във всички членове от Наказателния кодекс, свързани със словото на омразата и мотивираните от омраза престъпления.

Законът за защита срещу дискриминацията трябва да бъде изменен, така че да включи половата идентичност като основание за дискриминация. В него също трябва да бъде предвидено задължение за спиране на публичното финансиране за организации или политически партии, насърчаващи расизма.

Комисията за защита от дискриминация трябва да изготвя и да публикува информация за дискриминация, както и да разяснява процедурите за подаване на жалби срещу дискриминация на различни езици, използвани в страната, и да разпространява широко тези сведения.

Съветът за електронни медии трябва да бъде насърчаван да предприема действия във всички случаи на разпространение на слово на омразата. Той трябва да увеличи глобите за нарушения на разпоредбите на Закона за радиото и телевизията във връзка със слово на омразата, така че те да изпълняват наистина възпиращи функции, и да използва в по-голяма степен възможността за отмяна на лицензии за излъчване, когато е подходящо.