Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) взе отношение в спора между председателят на Софийския районен съд (СРС) и правосъдния министър Зинаида Златанова относно годността и качеството на ремонта на новата сграда на съда, като потвърди, че сградата е годна за ползване.

В публикуваното на сайта на ДНСК съобщение се казва, че разрешението за ползване №СТ-05-126/30.01.2014г. на строеж „Надстройка /тавански етаж и покрив/ на бл.”Б” и бл.”В” и пристройка на два външни асансьора – І етап; Преустройство и реконструкция на културен дом в склад за документи и топла връзка – ІІ етап” и „Реконструкция на съществуващ трафопост”, находящ се в УПИ І, кв.47, м.”Лагера”, район „Красно село”, гр.София, бул.”Цар Борис ІІІ” №54, е издадено при спазване на всички изисквания на нормативната уредба по устройство на територията.
Цитираното разрешение за ползване е издадено въз основа на проведена Държавна приемателна комисия, назначена с нарочна заповед, в състава на която участват възложителят на строежа, лицето, упражняващо строителен надзор, представители на специализираните контролни органи. Комисията е установила изпълнението на строежите и тяхната функционална пригодност съобразно издадените разрешения за строеж, одобрени проекти и действащата нормативна уредба по изпълнението и приемането на строителството. Въз основа на оглед на строежите, представени документи, становища на членовете на ДПК, без заявени особени мнения, са съставени протокол обр.16 и е издадено Разрешение за ползване.
Съгласно чл.160, ал.3 от ЗУТ за осигуряване нормалното функциониране и ползване на завършени строителни обекти и отстраняване на скрити дефекти след приемането им и въвеждане в експлоатация се определят минимални гаранционни срокове с Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти /обн.ДВ, бр.72/2003г./ /наричана по долу за краткост Наредбата/.
От ДНСК припомнят, че минималните гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са:
    1. за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 години;
    2. за възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения, претърпели аварии – 8 години;
    3. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години, а в агресивна среда – 3 години;
    4. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради, с изключение на работите по т. 1, 2 и 3 – 5 години;
    и започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация. В рамките на посочените минимални гаранционни срокове строителят носи отговорност за отстраняване на скрити дефекти, като при непостигане на съгласие съгласно чл.21 от Наредбата, споровете се решават по съдебен ред.