ДАНС отхвърли мотивите на мнозиnството в парламента за връщането на ГДБОП в структурата на МВР. Агенцията публикува становище по проекта за изменение на Закона за МВР, в който се предвижда и изменение на Закона за ДАНС.

Един от аргументите, с които се иска връщане на ГДБОП в МВР, е критика от страна на ЕК. Според ДАНС обаче критиката е срещу начина, по който без обсъждане е извършено прехвърлянето на службата, а не срещу самата целесъобразност на този акт.

В становището се критикува и намерението назначаването на председател на ДАНС да се върне в правомощията на президента. Народното събрание може да докаже, че не е обвързано с определени кръгове, именно чрез правилния избор на председател на ДАНС, пише още в становището си от агенцията.

Ето още от текста на ДАНС:

“Предвид обществената значимост на дейностите, осъществявани от МВР и ДАНС, промените в техните устройствени закони е необходимо да бъдат предмет на задълбочен анализ и прецизна законодателна преценка.

Значимостта на функциите на ДАНС, както и обстоятелството, не дейността на Агенцията, предизвиква висок обществен интерес, налагат измененията в нейния устройствен закон да бъдат направени не с преходни и заключителни разпоредби на устройствен акт на друго ведомство, а с отделен закон, имащ за основен предмет на уредба дейността на ДАНС.

На следващо място, подобни изменения в регламента за функциониране на служба за сигурност, каквато е ДАНС, следва да бъдат подробно мотивирани. В мотивите към ЗИДЗМВР като основен аргумент в подкрепа на промените, които се предвиждат да бъдат направени в ЗДАНС, е посочена “погрешната преценка” на предходните правителства. Не е анализирана задълбочено дейността на ДАНС след преобразуването на бившата главна дирекция “Борба с организираната престъпност” – МВР в част от структурите на Агенцията и разширяване на кръга от дейности на Агенцията. Сочи се единствено, че функциите, които ДАНС е предвидено да осъществява от средата на 2013 г. и към настоящия момент, не са типични за нея, без да са изследвани резултатите от дейността на Агенцията, както и оценките на партньорските служби.

Не е отчетен и фактът, че преструктурирането на ДАНС и другите засегнати ведомства, предлагано с обсъжданите промени в ЗМВР, едва година след мащабната реформа в сектора, би довело до демотивиране на служителите и значителни затруднения в работата на службите за сигурност.

Според ДАНС в мотивите на законопроекта липсва какъвто и да било анализ на постигнатите професионални резултати в дейността на Агенцията през изтеклата една година след преминаването на бившата ГД “БОП” в нейния състав. За този период са проведени 270 операции, включително и 38 с партньорски служби. Като пример могат да се посочат иззетите 710 кг хероин, 29 кг кокаин, 211 867 броя таблетки синтетични наркотици и 583 броя огнестрелно оръжие, както и разкритите 13 работилници за изготвяне на скимиращи устройства.

От агенцията смятат, че премахването на функцията по разследване от ДАНС би означавало премахване на екипността, както и необходимост от координиране на работата на структури от три ведомства и в резултат – сериозно затормозяване на съвместната работа по досъдебни производства. Премахването на правомощието по разследване ще доведе до неоправдано забавяне на разследването по водените в ДАНС досъдебни производства.

Проектът на закон предвижда председателят на ДАНС да бъде назначаван с указ на президента на Република България по предложение на Министерския съвет, вместо, както е към настоящия момент, да бъде избиран от Народното събрание по предложение на министър-председателя. Като мотив за предложеното изменение е посочено обстоятелството, че правомощието на президента да назначава председателя на ДАНС е било отнето, с оглед “превземането на една от българските служби за сигурност от олигархични кръгове”.