Предвидената в Кодекса на труда възможност работодателите да плащат 60% от възнаграждението или дори само минималната заплата на служителите си, въпреки че те са работили добросъвестно, противоречи на Конституцията. Тази позиция защитава в становище до Конституционния съд (КС) Висшият адвокатски съвет (ВАдС).

Делото срещу разпоредбата на чл. 245, ал. 1 от КТ, беше заведено от омбудсмана през април и следващата седмица се очаква КС да излезе с решение по него.

ВАдС е една от институциите, от които КС поиска становища, преди да се произнесе по искането за обявяване за противоконституционна на нормата от кодекса.

Позицията на адвокатурата е, че позволявайки на добросъвестния работник или служител да се плащат „60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата”, чл. 245, ал. 1 КТ влиза в противоречие с чл. 16 и чл. 48, ал. 1 и ал. 5 от Конституцията, с принципите на правовата и на социалната държава, с принципа за върховенството на Конституцията и този за равенство на гражданите.

Адвокатите подчертават пред КС, че правото на труд е основно право на личността и се гарантира и защитава от закона.

„Разпоредбата на чл. 48, ал. 5 от Основния закон определя значим елемент на индивидуалното трудово правоотношение при престиране на труд от работниците и служителите. Те „имат право на … заплащане, съответстващо на извършената работа…. при условия и по ред, определени със закон.” Конституционният законодател изрично е записал, че заплащането на труда следва да съответства на извършената работа. Конституционната разпоредба на чл. 48, ал. 5 установява пропорционалност между извършената работа и размера на „заплащането”, се изтъква в становището на ВАдС.

Освен това от адвокатурата посочват, че текстът на  чл. 245, ал. 1 от КТ е вътрешно противоречив, тъй като установява неблагоприятни правни последици за работника или служителя при негово изрядно поведение и изпълнение на трудовата функция. „По този начин се създава правна несигурност в сферата на добросъвестния работник или служител, който има легитимни и обосновани правни очаквания, и това е в противоречие с принципа на правовата държава“, се обяснява в становището.

В него Висшият адвокатски съвет се позовава на Решение № 1 от 2005 г. на КС, в което се посочва, че принципът за правовата държава се състои от два елемента: „принципа за правната сигурност (формален елемент), така и принципа за материалната справедливост (материален елемент). „Правова държава” означава упражняване на държавна власт на основата на конституция, в рамките на закони, които материално и формално съответстват на конституцията и които са създадени за запазване на човешкото достойнство, за постигане на свобода, справедливост и правна сигурност”. Като проявление на принципа за правовата държава е създаването на правна уредба, която да гарантира спазването на двата елемента на този принцип. При приемането на оспорения текста на чл. 245, ал. 1 от КТ законодателят не се е съобразил с втория елемент на принципа за правовата държава- материалната справедливост“, пише в становището.

ВАдС изтъква, че с възможността да се плащат 60% от заплатата, дадена на работодателите, законодателят е създал социална несправедливост. „Това е съществено противоречие на прокламирания в Преамбюла на Конституцията ни принцип за социалната държава“, се заявява в становището.