По три нередности всеки ден са правени в България по европейските фондове през изминалите седем години. Общо 8533 са отчетените нарушения в периода 2007 – 2013 г. По земеделските фондове са установени 963 документни измами, които са предадени на прокуратурата. Няма информация по колко от тези случаи има влязла в сила присъда, както и каква част от европейските средства сме загубили заради нарушенията.

Това става ясно от съобщение на правителствената информационна служба във връзка с одобрената от кабинета Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. Документът е с период на действие до 2020 г. Целта е дотогава България да стане страна с висока степен за защита на финансовите интереси на ЕС като ефективно предотвратява нередности и измами.

Най-много нарушения по земеделските фондове

Най-много нарушения са отчетени по земеделските фондове. По тях в периода 2007-2013 г. са докладвани 7414 нередности. От тях 80% са свързани с недължимо получени суми или невъзстановяване на недължимо получени суми поради административна грешка. Други 13% (б.ред. 963 случая) са опити за документна измама, като за тях е информирана прокуратурата за установяване на престъпление, е посочено в правителственото съобщение.

От структурните и кохезионния фонд са докладвани 1190 нередности в периода 2007 – 2013 г.. Към момента по 376 от тях се извършват административни или съдебни действия. Останалите 814 случая на нередности са приключени. При 71 от тях не е било установено нарушение.

При близо две трети от случаите (62%) нередностите са свързани с проведени процедури по Закона за обществените поръчки. Всеки пети случай с нарушение (21%) е свързан с недопустими, незаконни или неоправдани разходи.

Причините

Основните причини за допускане на нарушенията са честата промяна на нормативната уредба, липсата на прозрачност и публичност и недостатъчния административен капацитет.

Честата промяна на нормативната уредба води до различното тълкуване на актовете и възпрепятства утвърждаването на стабилна съдебна практика, е посочено в стратегията. За администрацията пък борбата с нередностите и измамите е допълнителна дейност, а не основна. Като недостатък се посочва и голямо текучество, като новите служители нямат нужния опит.

Въпреки изразходваните милиони за публичност е отчетено “незадоволително ниво на прозрачност”.

Предотвратяване, противодействие, укрепване на сътрудничеството с европейската служба за борба с измамите ОЛАФ и по-добро разследване са основните цели, които си поставя стратегията за борба с нередностите с еврофондовете до 2020 г.