Тричленен състав на Върховния административен съд отхвърли жалбата на председателя на ВКС Лозан Панов срещу отказа на Висшия съдебен съвет да наложи наказание на върховната съдийка Светла Чорбаджиева.

В началото на годината със своя заповед Панов я наказа със „забележка“. Мотивът – имала забавени 10 търговски дела. Съдийската колегия на ВСС обаче отмени заповедта му и той обжалва.

От решението на ВАС става ясно, че през 2016 г. Светла Чорбаджиева, по онова време командирована в ТК на ВКС, имала 52 броя ненаписани дела. Обърнато й е било внимание. Към януари 2017 г. й останали 47, а към началото на февруари – 10 дела. И въз основа на тази справка председателят на ВКС наложил наказание „забележка“.

Настоящият състав на Върховен административен съд, шесто отделение, намира, че в случая не се установяват по безспорен начин посочените елементи на визираното в заповедта на председателя на ВКС нарушение от съдия Светла Чорбаджиева, както и наличието на субективния елемент на нейно виновно поведение (действие или бездействие)“, изтъкват тримата върховни съдии – Милка Панчева (председател), Мариета Милева и Любомир Гайдов (докладчик).

Те добавят, че от заповедта не става ясно дали са изяснени и отчетени фактите, изложени във възражението на съдия Чорбаджиева за несъответствия в показателите за индивидуалната й натовареност и натовареността на останалите съдии в ТК на ВКС, както и разминаване между общия брой постъпили дела в двете търговски отделения. „От преписката във връзка със заповедта не се установява по ясен и безпротиворечив начин за неизготвянето на актове по конкретно кои търговски дела от общ или частен характер, е наложено дисциплинарното наказание на съдията“, казва съставът на ВАС.

Допълва, че не е отчетена и високата натовареност на Търговската колегия на ВКС, както и фактът, че съдия Чорбаджиева все пак е изписала голяма част от делата си. „Броят на делата с неизготвени актове в този период е силно редуциран, т.е. съдия Чорбаджиева е работила активно след обърнатото й внимание, да изготви актовете. С оглед на това, не следва да се приеме за доказано по безспорен начин наличието на извършено виновно дисциплинарно нарушение от страна на съдия Чорбаджиева. Видно и от обсъждането в СК на ВСС при приемане на решението, следвало е да се вземе предвид високата натовареност на съдията, фактът, че тя е била командирована от друг съд, че е положила усилия да отстрани забавянето. Не са взети предвид и очевидни несъответствия в изготвяните към заповедите на председателя на ВКС до Чорбаджиева справки с търговски дела. Това несъмнено е довело и до ограничаване правото на защита на съдия Чорбаджиева в хода на дисциплинарното производство и е осуетило възможността й да го реализира своевременно и адекватно в хода на производството. Сложността в администрирането на правоотношението с привлечения към дисциплинарна отговорност магистрат, изразяваща се в адресираните към нея няколко заповеди и справки с разминаващи се данни, преди издаването на заповед за образуване на дисциплинарно производство, не е съобразена и с процедурите за повеждане на дисциплинарно производство по реда на Закона за съдебната власт“, казва в мотивите си тричленният състав на ВАС.

Добавя, че при спор по фактите е недопустимо да не бъдат разгледани и обсъдени от обясненията и възраженията на съдия Чорбаджиева, включително натовареността й, както и ясното и точно посочване на делата, по които не е изготвила съдебни актове в срок.

Решението може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС.