Административната тежест върху бизнеса, налагана с многобройните и ненужно усложнени държавни регулации, възлиза на милиарди левове. Само по 35 закона разходите за справки, декларации, удостоверения, отчети и др., измерени като труд, време, мастило, хартия и т.н., са почти 3.4 млрд. лв., става ясно от мащабно изследване за бюрокрацията в България.

Разбира се, част от бумащината е неизбежна – например подаването на данъчни декларации или други документи, свързани с европравилата, отбелязва в. „Сега”.

Но поне 450 млн. лева могат да бъдат спестени с отпадане на ненужни справки и удостоверения, с преминаване от хартия към онлайн общуване с администрацията, с пълно премахване на излишни режими и т.н., твърди Институтът за пазарна икономика.

ИПИ анализира резултатите от изследването на административната тежест в България, провеждано поетапно в последните четири години от икономическото министерство като част от европейска инициатива за подобряване на бизнес средата. Фокусът е върху 35 закона, посочени от бизнеса като особено проблемни заради огромната бумащина и отчетност, която изискват.

Законът за ДДС и Кодексът за социално осигуряване са с най-голяма тежест на разходите за изпълнение на вменени от държавата задължения. При закона за ДДС бремето за бизнеса се оценява на 976,5 млн. лв. Сумата е респектираща, но това се дължи не толкова на голям брой регулации – 33, колкото на многото фирми, задължени да изпълняват режимите. За сравнение задълженията за информиране, произтичащи от Кодекса за социално осигуряване, са 105 вида.

При закона за ДДС направените 15 предложения за облекчения биха спестили на фирмите около 10,7 млн. лв. При Кодекса за социално осигуряване, който засяга всички фирми и самонаети у нас, възможностите за подобряване на режимите са огромни. Тук са направени 22 предложения за промени в отделни режими, като ефектът им се оценява на 272,6 млн. лв. С много голям ефект ще е и подобряването на закона за акцизите и данъчните складове, където са направени 28 предложения за облекчаване на режими с прогнозен ефект върху бизнеса в размер на 104 млн. лв.

„Анализът показва, че администрацията разработва сложни и скъпи за спазване инструкции, като само по тази линия административните разходи за бизнеса се натоварват излишно с най-малко 114 млн. лв. годишно”, изтъква Светла Костадинова от Института за пазарна икономика. Като напълно ненужни са оценени режими за информиране на държавата на обща стойност 92 млн. лв., за които се предлага да бъдат изцяло премахнати.

Най-скъпата дейност по закона за земеделските производители е подаването на заявление за компенсиране на разходите за контрола над почвените неприятели по картофите от сем. Телени червеи. Единичната стойност за изпълнение на това задължение като време и брой заети служители е оценена на 747 лв.

Законът за управление на отпадъците е нормативният акт, в който се предлагат най-много на брой промени в предвидените режими за бизнеса – 85 предложения. Голям брой режими следва да се опростят или премахнат напълно и в закона за енергетиката, в закона за техническите изисквания към продуктите, в закона за статистиката.