Бизнесът и икономиката се нуждаят основно от стабилност и реформи. Това заяви заместник министър-председателят по икономическото развитие Даниела Бобева по време на среща с членове Асоциация на индустриалния капитал в България.

Даниела Бобева представи третия пакет от мерки на правителството за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса като наблегна на факта, че инвестициите са най-големият проблем и най-голямото предизвикателство пред бизнеса.

Председателят на АИКБ Васил Велев отбеляза, че на този етап бизнесът не вижда проблеми за макроикономическата, фискална и данъчна стабилност, управлението на държавния дълг и доверието към страната ни на финансовите и капиталовите пазари. Проблемите са в бизнес средата, регулирането на монополите, обществените поръчки.

Велев припомни, че от страна на АИКБ са дадени предложения за изменения и допълнения на нормативната уредба, съдържащи мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите. Членовете на Националния съвет на АИКБ и ръководството на браншовите организации отправиха към конкретни въпроси и препоръки, касаещи нормативната база, намаляването на регулаторните режими, въвеждане на електронно управление, предварителна оценка на въздействието на нормативните актове, специална нормативна уредба относно принципа на мълчаливото съгласие, въвеждане на понятието “микросубект” в Закона за счетоводството, размера на таксите, който трябва да бъде основно разходоориентиран, както и да бъде довършена реформата, уреждаща плащането на такса битови отпадъци според генерираното количество, премахване на задължението бизнеса да представя данни, които са налични в държавната администрация, като вписване на финансовите отчети в Търговския регистър, свидетелства за съдимост и много други.

Работодателите предложиха и изменения и допълнения в Кодекса на труда, за да бъде подобрена регулацията на трудовия пазар.

Бобева потвърди намеренията на кабинета за реформи, които да подобрят бизнес средата с промени в законодателството за обществените поръчки, за намаляване на административната тежест и изрази съжаление, че функционирането им не е толкова експедитивно, колкото се очаква от него. Тя отговори на всеки един от поставените въпроси и обеща съдействие за предприемане на мерки от страна на правителството за тяхното разрешаване.