Министерският съвет направи промени в Тарифата за таксите, които се събират по Закона за хазарта, съобщи пресслужбата на кабинета. Част от тях са свързани с измененията в закона, които влязоха в сила в началото на годината. Във връзка с това от тарифата отпада досегашната разпоредба, регламентираща събирането на такса за издаване на лиценз за игри от разстояние, която се изчислява в зависимост от вида на играта, тъй като тя вече е законово определена.

Чрез промените в тарифата са въведени и мерки от програмата на правителството за намаляване на административната тежест върху бизнеса. Те осигуряват възможност на гражданите и организациите да заявяват предвидените в Закона за хазарта и в подзаконовите актове по прилагането му административни услуги като електронни услуги. Предвидени са по-ниски такси за потвърждаване на извършването на инвестициите, за издаване на удостоверение и дубликат на удостоверение за издаден лиценз, за препис-извлечение от протокол и решение на Държавната комисия по хазарта и на копие от друг документ, при заявяване на услугата по електронен път.

Друга част от мерките са предложени поради констатираното несъответствие между заложените в тарифата размери на таксите, събирани за сходни административни услуги.

Така таксата в производството по подадено искане за извършване на промени в лиценз при преобразуване чрез сливане, вливане, разделяне и отделяне е променена в съответствие с таксата, която се събира в производството по утвърждаване на промени в обстоятелствата, вписани в търговския регистър, и промени на собственик, съдружник или акционер с квалифицирано участие.