„Ди Ем Акаунт” извършва всеобхватно многовариантно проектиране, анализиране, оценяване, управление и оптимизиране на паричните потоци, критичните бизнес съотношения, ключовите управленски коефициенти, корпоративната стойност и финансовия риск. Определят се нетната настояща стойност и вътрешната норма на възвращаемост на инвестициите.

Изследванията, които дружеството изготвя, обобщават входяща оперативна информация и множество финансови отчети и проформа отчети в един актуален към датата на изследването финансов модел. Съставяните за целите на анализите и оценките проформа финансови отчети отговарят на изискванията на Българските и на Международните Счетоводни Стандарти

Финансови Анализи
Финансовите aнализи на функционирането на търговски дружества и структури на различни равнища включва подготовка и изработка от ССП „Ди Ем Акаунт” на пълни финансови отчети и проформа отчети във формати “Финансово счетоводство” и “Управленско счетоводство” за различни цели, оценка на резултатите от всякаква стопанска дейност и упражняване на финансов контрол.

Финансови Обосновки
Финансовите Обосновки служат за набирането на Акционерен (Дялов) капитал, при обявяването на Облигационни заеми, по Искания за отпускане или преструктуриране на Кредити за инвестиционен и за работен (оборотен) капитал и други подобни. Те се основават и изработват от ССП „Ди Ем Акаунт” в съответствие със стандартите от обичайната световна практика и удовлетворяват всякакви специфични изисквания на български и чуждестранни, банкови и небанкови институции, по отношение на реквизитите, съдържанието и формата на изложението.
Финансови Оценки
Оценките на Акции (дялове) от капитала на търговски дружества, на Обособени части от предприятия и други подобни се основават и се изработват от нашето дружеството в съответствие с изискванията на унифицираните Стандарти за професионално бизнес оценяване на Асоциацията на оценителите в САЩ и на стандартите и методите за бизнес оценяване, възприети съгласно действащата нормативна уредба в България.
Бизнес план
Бизнес плановете представляват комплексни изследвания за финансова целесъобразност от осъществяването на инвестиционни и други бизнес проекти и на програми за развитие на търговски дружества, с дефиниране на бизнес задачите, поставяни пред техните органи за управление.Изследванията, извършвани от ССП „Ди Ем Акаунт” удовлетворяват най-високите стандарти от световната относно финансовото прогнозиране, моделиране, анализиране и оценяване.