Сметната палата установи пропуски при здравни министри от кабинета “Борисов”

Сметната палата е установила пропуски при одита си на дейността на министъра на здравеопазването по упражняване на правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала в Министерство на здравеопазването през 2011 и 2012 година, съобщиха от ведомството.

За този период министри на здравеопазването са д-р Стефан Константинов и Десислава Атанасова и те носят отговорност за управленските решения, се казва в съобщението.

Одитната институция е констатирала, че от министъра на здравеопазването е изградена система за упражняване на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, но тази система не обхваща всички дейности на министъра по упражняване на тези права.

Установените пропуски са резултат от несвоевременно взети решения от министъра, липса на координация на действията между структурните звена в министерството и недостатъчен контрол за осигуряване на ефективно изпълнение на правомощията му в държавните лечебни заведения - търговски дружества.

През одитирания период министърът на здравеопазването упражнява правата на държавата в 80 търговски дружества. От тях 68 са лечебни заведения - търговски дружества, 7 дружества са с друг предмет на дейност (нелечебни търговски дружества) и 5 дружества - с миноритарно държавно участие (до 33 на сто държавно участие в капитала на дружествата, които не са предмет на настоящия одит, поради това, че Сметната палата може да одитира дружества с над 50 на сто държавно участие). Със 100 на сто държавно участие са 48 търговски дружества. По правен статут търговските дружества с принципал министъра на здравеопазването са 22 ЕООД, от които четири в ликвидация, и 26 ЕАД, от които едно в ликвидация. В системата на Министерство на здравеопазването има и 26 АД с държавно участие с над 50 на сто в капитала и 1 ООД.

След одита Сметната палата констатира, че липсват контролни процедури за преобразуване и/или сливане на дружества, за поддържане на актуална информация в регистъра на търговските дружества в министерството и за изпълнение на бизнес програмите на дружествата.

Няма ред и критерии за избор на ликвидатори, за иницииране на конкурси за избор на управителни органи, за назначаване на контрольори, за изготвянето на тримесечни доклади за финансовото състояние, за утвърждаване на бизнес програмите, за избор и освобождаване на регистрираните одитори и освобождаване от отговорност на управителите и членовете на Съвета на директорите.

През одитирания период министърът на здравеопазването е дал 9 разрешения за продажба на дълготрайни активи - четири са за продажба на недвижими имоти, и пет - за продажба на дълготрайни материални активи. Наличната документация в министерството е непълна и недобре съхранена. По време на одита одиторите са изискали и няколко лечебни заведения са предоставили липсващата в министерството документация за продажбите.

Министърът на здравеопазването е дал 10 разрешения на изпълнителните директори на ЕАД за отдаване под наем на дълготрайни активи. За някои от процедурите липсват икономическа обосновка, извлечения от инвентарни книги, протоколи, не са приложени пазарни оценки на наемни цени и документ за собственост.

Лечебните заведения-търговски дружества не са предприели ефективни действия за усвояването на целево предоставените средства за капиталови разходи, в резултат на което за одитирания период и предходните три години не са усвоени около 23, 1 млн. лв. (за 2007 г. - около 1, 6 млн. лв.; за 2008 г. - около 4 млн. лв.; за 2009 г. - около 1, 6 млн. лв.; за 2011 г.- около 4,7 млн. лв.; за 2012 г. - 11, 2 млн. лв., като за 2012 г. по-голяма част от средствата са предоставени в края на ноември и през декември, което не позволява усвояването им до края на бюджетната година).

С изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, в сила от 01.01.2013 г., неусвоените целеви средства за капиталови разходи следва да се възстановяват в държавния бюджет по ред, определен от министъра на здравеопазването.

За подобряване на организацията и управлението на дейността при упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала са дадени препоръки на министъра на здравеопазването. По време на одита от страна на ръководството на министерството са предприети действия за отстраняване на някои от пропуските.

Повече от изводите на Сметната палата вижте на сайта на институцията