Средната брутна заплата стигна 828 лева в края на 2013-а

Средната брутна заплата се е увеличила през последните три месеца на миналата година до 828 лева. Увеличението в сравнение с юли-септември 2013-а е 4,7 на сто, а спрямо същия период на предходната година - 3,7 на сто.

За октомври средната брутна заплата е 820 лв., за ноември - 818 лв., а за декември - 846 лева.

Спрямо същия период на предходната година средното възнаграждение в обществения сектор нараства с 6.1%, а в частния сектор - с 2%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната заплата през есента в сравнение с лятото е образованието - с 14.7%, култура, спорт и развлечения - с 8.7%, и здравеопазване и социална работа - с 6.8%.

На годишна база пък най-голям ръст на заплатите е отчетен в селското стопанство - с 10,4 процента, образованието - 9 на сто, здравеопазването - 5,7 процента.

Най-високи са средните заплати в секторите на създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 1846 лева; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - 1522 лева, както и във "финансови и застрахователни дейности" - 1517 лева.

Най-ниско платени са били наетите в хотелиерството - 546 лева; в административни и спомагателни дейности - 554 лева.