Градският съд търси шестима съдебни помощници

Софийският градски съд обяви конкурс за шестима съдебни помощници. Четирима от тях ще подпомагат дейността на съдиите в Гражданското и Търговското отделения, а двама - на тези от Наказателното отделение.

Кандидатите имат един месец, който започва да тече от 20 декември, за да подадат документи.

Общите изисквания към тях са да са правоспособни юристи, да притежават нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, да не са осъждани на затвор за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, да не страдат от психическо заболяване.

Освен това СГС поставя допълнителни изисквания. За съдебни помощници в градския съд ще се допускат само завършилите „Право“ със среден успех от следването и държавните изпити не по-нисък от 4.50. Освен това те трябва да познават действащата нормативна уредба и тълкувателната практика на Върховния касационен съд, да притежават висока езикова и писмена култура, отлична компютърна грамотност и умения за работа в екип.

Конкурсът ще се проведе на три етапа - допускане по документи, писмен изпит и устен изпит. Оценяването ще се извърши по шестобалната система. И.ф. председателката на СГС Десислава Попколева е определила в заповедта си за обявяване на конкурса какви документи се изискват от кандидатите.  

Продължителността на писмения изпит ще е 4 астрономически часа, като кандидатите ще могат да ползват нормативни актове. До устен изпит ще бъдат допуснати само тези, които са получили оценка над 5.00 от писмения.

Задълженията на съдебните помощници са да подпомагат съдиите в правораздавателната им дейност. Те извършват проверка по допустимостта на жалбите, протестите и молбите за отмяна. Изготвят проекти на съдебни актове. Проучват, анализират и обобщават правната доктрина и съдебната практика по конкретни въпроси. Дават мнения по дела, изготвят доклади и становища по правни въпроси.

Те поучават заплата до 90 на сто от основното трудово възнаграждение на младши съдия.