Глоба до 1000 лв. за ровещи в боклука клошари

Клошарите, които изпразват контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, ще бъдат глобявани между 300 и 1000 лв. Същата санкция ще се налага и за нарушаване целостта на този вид съдове, разхвърлянето на боклука от тях и запалването им. за изхвърляне на отпадъци на неразрешени за това места. Това предвиждат промени в Закона за управление на отпадъците, публикуван за обществено обсъждане, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Кой ще следи обаче клошарите, ще ги санкционира и най-вече как ще се събират глобите не става ясно.

Внесените корекции предвиждат още значително намаляване на банковата гаранция, плащана в момента от площадките за събиране на отпадъци от цветни и черни метали, но в същото време се разширява обхватът й и тя вече ще се плаща и от обекти, които се занимават с рециклиране на излезли от употреба автомобили и стари електроуреди. Въвеждат се изисквания и към площадки за рециклиране на негодни кораби. Освен това площадките за вторични суровини се местят извън населените места, а общините ще са длъжни да организират прием на отпадъци.

В момента търговците на отпадъци от черни и цветни метали плащат по 25 хил. лв. гаранция за фирмата и по 5 хил. лв. гаранция за всяка от площадките, на които извършва дейността си. Според промените фирмената гаранция ще падне на 15 хил. лв., но тази за обект се запазва на 5 хил. лв.

Големият размер на банковите гаранции неведнъж бе сочен от представителите на този вид бизнес като пречка за извършване на дейността им, довело до намаляване на легалните площадки за вторични суровини от цветни и черни метали и ръст на нелегалното им изкупуване, което помага за кражбите от инфраструктурни обекти.

Вече такива гаранции ще трябва да се плаща и за фирма и площадките й за дейности с излезли от употреба моторни превозни средства, електрическо и електронно оборудване.

Гаранции се въвеждат и за организациите, които се занимават с оползотворяване на отпадъци от опаковки, стари коли и електронно оборудване. Техният размер ще е 50 хил. лв. За организациите за оползотворяване на отработени масла нужното обезпечение ще е 20 000 лв. Организациите за рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори  и излезли от употреба гуми ще плащат по 10 000 лв. банкова гаранция.

Лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, също ще внасят по сметка на екоминистерството обезпечение. По 10 хил. лв. ще е то за лицата с разрешение за оползотворяване на собствените отпадъци от опаковки, стари коли и електроуреди. За индивидуалното оползотворяване на отработени масла ще се внасят 5 хил. лв. Три хиляди лева ще дължат лицата, притежаващи разрешение за индивидуално изпълнение на задълженията си за оползотворяване на стари гуми, акумулатори и батерии.

"Мярката цели ограничаване на нелоялната конкуренция в този бранш. При предварително третиране на автомобили и електроуреди се добива голямо количество отпадъци от черни и цветни метали, а лица без разрешение за дейност със скрап нелегално приемат металите, избягвайки изискването за банкова гаранция. Въвеждат се и по-строги изисквания за регистрация на лицата, извършващи дейности като търговец или брокер на отпадъци. Целта е да се избегнат злоупотреби и да се даде възможност на компетентните органи да упражняват по-ефективен контрол върху този вид дейност", аргументират корекциите от екоминистерството.

Предвиждат се и изисквания за местоположението на т.нар. пунктове за вторични суровини. В момента многобройните площадки за събиране и съхранение на отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки най-често са разположени в междублокови пространства, в трафопостове и други градски части. В Министерството на околната среда и водите са постъпвали многобройни жалби срещу шума и замърсяванията от тези пунктове. Затова ведомството ще разпореди пунктовете за вторични суровини ще трябва да бъдат преместени само в промишлени или складови зони.

С новите разпоредби ще се уеднаквят и изискванията към бизнеса с отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло и към площадките за отпадъци от черни и цветни метали, които са разположени единствено в промишлените или складови зони още от 2012 г.

С промените се прецизират разпоредбите по отнемането на разрешенията и усвояването на банковите гаранции с цел да не се допуска кумулиране на наказателни норми, особено за дребни нарушения. Премахват се възможностите за едновременно отнемане на разрешение, усвояване на банковата гаранция и налагане на имуществена санкция.

Въвеждат се изключения от изискването за изготвяне на План за управление на строителните отпадъци, за дейности, при които се образуват малки количества отпадъци, за които разработване на план би представлявал излишна административна тежест.