България и още 19 държави създахода новата Европейска прокуратура

България и 19 други държави от ЕС постигнаха политическо съгласие за създаването на новата Европейска прокуратура.

Това е станало на заседанието на Съвета по правосъдие, а Европейската комисия изрази подкрепа за решението. За да се сформира новият орган, ще е необходимо и одобрение на Европейския парламент.

Общата прокуратура се създава по механизма на т. нар. засилено сътрудничество, въведен с Лисабонския договор през 2009 г.

Европейската прокуратура няма да замени националните разследващи органи, а ще има правомощия да провежда разследвания и да повдига обвинения за престъпления, засягащи бюджета на ЕС, като корупция или измами със средства на ЕС, а също и трансгранични измами с ДДС.

Очаква се европейската прокуратура ще бъде "солиден, независим и ефикасен орган, специализиран в борбата с финансовите престъпления в целия ЕС".

"Измамите, засягащи бюджета на ЕС, не се толерират. Всеки цент от този бюджет трябва да бъде похарчен в полза на европейските граждани. Създавайки една солидна, независима и ефикасна Европейска прокуратура, ние засилваме усилията си да защитим парите на данъкоплатците, като осигуряваме европейски подход спрямо разследването и наказателното преследване на престъпленията, засягащи бюджета на Съюза. Това ще бъде сериозно допълнение към вече съществуващите средства на равнището на Съюза, а именно Европейската служба за борба с измамите, която работи в областта на административните разследвания", коментира еврокомисарят по бюджета Гюнтер Йотингер.

"Днес е добър ден за европейския данъкоплатец. Европейската прокуратура ще допълва важната работа, извършвана от Евроюст - агенцията на ЕС, работеща в областта на наказателното правосъдие - и ще даде възможност агенцията да посвети повече ресурси на борбата с тероризма, трафика на хора или други престъпления", добави Вера Йоурова, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието и потребителите.