БНБ разреши частични дейности за погасяване на кредити в КТБ

БНБ разреши платежни операции за погасяване на кредити към Корпоративна търговска банка и „Търговска банка „Виктория" от сметки в самите банки. Това става възможно с решение на Управителния съвет на БНБ.

От пресцентъра на Централната банка уточняват, че става дума за „платежни операции за целите на погасяване на кредити към банка, поставена под специален надзор, от сметки при същата банка на кредитополучателя, на негови съдлъжници или на негови поръчители, когато съзадължеността или поръчителството са възникнали преди 01.06.2014 г". Също така за целите на погасяване на кредитите са разрешени безкасови операции по обмен на валута.

Управителният съвет на БНБ е дал указание на квесторите на банките, поставени под специален надзор - т.е. Корпоративна търговска банка и Търговска банка „Виктория", както бе преименувана „Креди Агрикол България", че при пълно погасяване на вземане по кредит следва да предприемат необходимите действия по заличаването на обезпеченията по кредита. При частично погасяване на вземане по кредит, по който има повече от едно обезпечение, квесторите могат да предприемат необходимите действия за освобождаване на някое от обезпеченията, само ако кредитът остане обезпечен с ликвидни и качествени обезпечения, чийто размер се определя след извършване на тяхна актуална оценка и е не по-малко от 130% от размера на вземането по кредита.

Прехвърлянето на вземане по влог в банка, поставена под специален надзор, от титуляра на влога на друго лице, което има сметка в същата банка, може да бъде обявено за недействително поради заобикаляне размера на гаранцията по влогове, определен в Закона за гарантиране на влоговете в банките, или увреждане интересите на кредиторите.